Metodinė taryba

Metodinės tarybos veiklos planas 2016 - 2017 m. m.

 TIKSLAS: 

Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso kaitos efektyvaus pritaikymo kuriant socialiai aktyvią, nuolatinį mokymą(si) skatinančią, ugdymo kokybę gerinančią, tradicijas puoselėjančią aplinką.

UŽDAVINIAI:

  • Užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą.
  • Aktyvinti metodinių grupių veiklą ieškant veiksmingų mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo būdų.
  • Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja pedagogine patirtimi, ją skatinti.
  • Organizuoti ir koordinuoti metodinių grupių veiklą.
  • Skatinti mokytojus puoselėti tradicijas, integruoti etninės kultūros bendrąsias programas į atskirus dalykus.