Vaiko gerovės komisija

TIKSLAI:

  • Užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką. 
  • Sudaryti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių mokiniams ugdytis pagal jų galias ir sugebėjimus. 

UŽDAVINIAI:

  • Vykdyti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimų ir ugdymosi dinamikos analizę. Aptarti pedagogų parengtas pritaikytas bei individualizuotas programas.
  •  Organizuoti gimnazijos mokinių, turinčių raidos ypatumų bei sutrikimų, pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą Kelmės PPT.
  • Vykdyti mokinių lankomumo kontrolę. Aiškintis priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti gimnazijos ar vengia tai daryti.
  • Organizuoti žalingų įpročių, patyčių prevencines priemones.
  • Organizuoti pasitarimus, teikti metodinę pagalbą mokytojams, tėvams.
  • Vykdyti mokinių netinkamo elgesio kontrolę, taikyti poveikio priemones.

 

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017 - 2018 m. m. 

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2016 - 2017 m. m.