Ugdymo proceso organizavimas 2022–2023 mokslo metais:

Grupės, klasės

IUG, PUG

1–4

5

6

7

8

I G.

II G.

IV G.

Ugdymo proceso

Pradžia

                            

 2022-09-01

Rudens atostogos

                                                2022-10- 31– 2022-11- 04

Žiemos (Kalėdų) atostogos

     2022-12-27 – 2023-01-06

Žiemos atostogos

   2023-02-13 – 2023-02-17

Pavasario (Velykų) atostogos

      2023-04-11 – 2023-04-14

Ugdymo proceso

Pabaiga

2023-06-08

2023-06-22

2023-06-01

Ugdymo proceso trukmė dienomis

175 ugdymo dienos

185 ugdymo dienos

170  ugdymo dienų

Vasaros atostogos

 2023-06- 09 2023- 08-31

2023-06-23 – 2023-08-31

Pasibaigus brandos egzaminų sesijai- 2023-08-31

 

Ugdymo procesas įgyvendinant IUG, PUG, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė 2022–2023 m. m.:

   pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.

   antrasis pusmetis:

  • IUG, PUG, 1-4 klasėms vasario 1 d.- birželio 8 d.
  • 1-4 klasėse birželio 1-8 d. skirtos patyriminei projektinei veiklai vykdyti.
  •  5-8 ir gimnazijos I-II klasėms vasario 1d. – birželio 22 d.
  •  5-8 ir gimnazijos I-II klasėms birželio 12 d. – birželio 16 d. skirtos, mokymosi spragoms šalinti, birželio 19 d.- birželio 22 d. patyriminei projektinei veiklai vykdyti.
  • IV gimnazijos klasei vasario 1d.  – birželio 1 d.

Gimnazija dirba: penkias dienas per savaitę.

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma-pamoka.

Pamokų laikas:

1. 8.10-8.55  

2. 9.05- 9.50

3. 10.00- 10.45

4. 11.05-11.50

5.12.10-12.55

6. 13.05- 13.50

7. 14.00-14.45

Į pamoką mokiniai kviečiami skambučiu, iš pamokos mokinius išleidžia mokytojas paskelbęs pamokos pabaigą pagal pamokų laiką.

Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei laikotarpiu ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniniu mokymo proceso būdu, ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į gimnaziją neina IUG, PUG vaikai, 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 ir gimnazijos I–IV klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Dienyne įrašoma „Pamokos nevyko dėl šalčio”. Mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, aktų salėje oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 18°C ir šaltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 22 °C, o šiltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 26°C, esant aukštesnei temperatūrai ugdymo procesą organizuoti taip, kad nekiltų pavojaus mokinių sveikatai.

Gimnazijos administracija iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Apie priimtus sprendimus gimnazijos vadovas informuoja savivaldybės įgaliotą asmenį.

Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.