Ugdymo proceso organizavimas 2020–2021 mokslo metais:

2020–2021 mokslo metai

Grupės, klasės

IUG, PUG

1–4

5

6

7

8

I G.

II G.

III G.

IV G.

Ugdymo proceso

Pradžia

                            

 2020-09-01

Rudens atostogos

                                                2020-10-26 – 2020-10- 30

Žiemos (Kalėdų) atostogos

     2020-12-23 – 2021-01-05

Žiemos atostogos

   2021-02-15 – 2021-02-19

Pavasario (Velykų) atostogos

      2021-04-06 – 2021-04-09

Ugdymo proceso

Pabaiga

2021-06-08

2021-06-22

2021-05-21

Ugdymo proceso trukmė dienomis

175 ugdymo dienos

185 ugdymo dienos

163 ugdymo dienos

Vasaros atostogos

 2021-06- 09 2021- 08-31

2021-06-23  – 2021-08-31

Pasibaigus brandos egzaminų sesijai- 2021-08-31

 

Ugdymo procesas įgyvendinant IUG, PUG, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė 2020–2021 m. m.:

pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. – sausio 31 d.

antrasis pusmetis :

   IUG, PUG, 1-4 klasėms vasario 1 d.- birželio 8 d.

    5-8 ir gimnazijos I-III klasėms vasario 1d. – birželio 22 d.

    5-8 ir gimnazijos I-III klasėms birželio 11 d. – birželio 22 d. skirtos ugdymo pasiekimų spragoms šalinti.

    IV gimnazijos klasei   vasario 1d.  – gegužės 21 d.

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma-pamoka.

Pamokų laikas:

1. 8.10-8.55  

2. 9.05- 9.50

3. 10.00- 10.45

4. 11.05-11.50

5.12.10-12.55

6. 13.05- 13.50

7. 14.00-14.45

8. 14.55-15.40

Į pamoką mokiniai kviečiami skambučiu, iš pamokos mokinius išleidžia mokytojas paskelbęs pamokos pabaigą pagal pamokų laiką.

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į gimnaziją neina IUG, PUG vaikai, 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–8 ir gimnazijos I–IV klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Dienyne įrašoma „Pamokos nevyko dėl šalčio“. Mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, aktų salėje oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 18°C ir šaltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 22 °C, o šiltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 26°C, esant aukštesnei temperatūrai ugdymo procesą organizuoti taip, kad nekiltų pavojaus mokinių sveikatai.