Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Pakražančio gimnazijoje prasideda iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Aštuntų klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas Kelmės rajono partnerinėse mokyklose“ įgyvendinimas. 

   Mokyklų partnerių susitarimas, pagerinti aštuntų klasių mokinių matematikos pasiekimus, taikant Valdorfo pedagogikos metodų ir modelio elementus, pirmiausia siejamas su teorinių–praktinių seminarų/užsiėmimų ciklu mokytojų kvalifikacijai kelti ir žinioms įgyti/gilinti apie Valdorfo pedagogiką, visuminį ugdymą, vaiko vystymosi raidos etapus ir pasiekimus. Numatoma švietėjiška veikla ir tėvams.
   Pasibaigus mokymų sesijai aštuntokų matematikos pamokose dirbs mokytojo padėjėjas, padėsiantis laiku parinkti tinkamiausią mokymo(-si) būdą (tai vienas iš svarbiausių Valdorfo pedagogikos principų).
   Numatomos ilgosios pamokos (90 min.), kurių metu bus derinamos susikaupimo ir atsipalaidavimo dalys, integruojami mokomieji dalykai (lietuvių kalba, istorija, geografija, gamta ir žmogus ir kt.), įvairi kita veikla (pagrindinių dalykų įgūdžių lavinimas žodžiu ir raštu, muzikavimas ir piešimas bei kt.).
   Jungtinė mokytojų darbo grupė parengs aštuntokų praktinio darbo, susijusio su matematika, organizavimo ir atlikimo veiklos planą, kuriame bus numatyta vizija, projektavimo bei projektinio atlikimo veiklos, reikalingos medžiagos, terminai.
   Taip pat bus parengtas individualios matematinio raštingumo pažangos aplanką, kuriame mokinys su mokytoju–korepetitoriumi stebės, analizuos ir darys išvadas apie savo individualią pažangą.
   Mokyklose veiks matematikos korepetitorių taškai, kur mokiniams bus sudarytos sąlygos likviduoti žinių spragas ir/ar gilinti žinias, remiantis mokytojų–korepetitorių rekomendacijomis.
   Užsibrėžtus projekto uždavinius pasieksime įgyvendindami numatytas veiklas, orientuotas į praktinį matematikos žinių panaudojimą.

  Trumpai apie projektą

   Projekto viešinimas:

   Straipsnis Bičiulio laikraštyje